Политика за поверителност

За Билей Анкър ЕООД защитата на личната информация е от голямо значение.   Дружеството  се  стреми  да  осигури  максимална прозрачност какви лични данни събира. Trd-rescue.com е търговска марка на Билей Анкър ООД.
 
ДАННИ ЗА КОНТАКТ:
При въпроси относно Политиката за поверителност  или ако искате да  упражните някое от Вашите права: 
Билей Анкър ООД гр. София Лозенец, ул. Миджур №15, ет. 2, ап. 5; тел. +359 897802302, +359 888246151 e-mail: belay_anchor@yahoo.com; sales@trd-rescue.com
 
КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ:
Билей Анкър ООД  обработва Вашите лични данни с цел осъществяване на търговската си  дейност,  както  и  да  Ви  предостави  по‐добри,  по‐качествени  и  по‐разнообразни  продукти  и  услуги.  Във връзка с осъществяването на нашата дейност обработваме следните групи лични данни:
- При офериране и изпълнение на услуги, поръчки и договори – име, телефон, електронна поща,  адрес, адрес за доставка.
- При регистриране за бюлетини/новини или попълване на контактна форма в уебсайтовете ни – име, фамилия, електронна поща, телефон.  - При комуникация свързана със заявки и доставки ‐ име, фамилия, електронна поща, фирма за доставката.
- Бисквитки: Билей Анкър ООД използва бисквитки, за да събира информация за Вас и да  съхранява Вашите онлайн предпочитания. Бисквитките са текстови файлове, съдържащи малки  количества  информация,  които  се  изтеглят  на  Вашето  устройство,  когато  посещавате  даден  уебсайт. След това бисквитките се изпращат обратно на уебсайта, когато се върнете към него. Ако  искате  да  изтриете  някои  бисквитки,  вижте  раздела  за  помощ  и  поддръжка  в  интернет  браузъра, който използвате
 
ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ  
Билей Анкър ООД  обработва лични данни единствено за следните цели:
 А) Обслужване на запитвания, поръчки и договори за предоставянето от дружеството стоки и  услуги или за доставки на стоки и услуги за нуждите на дружеството, както и отношенията, които  възникват по този повод; Предоставяне на персонализирано обслужване.   Обработването е необходимо за спазване на законови задължения, които се прилагат. 
Б)  Предоставяне  на  рекламни  материали,  промоционални  предложения;  информация относно събития и новини свързани с нашата дейност. Данните се обработват на основание на Вашето предварително съгласие, което  може да оттеглите по всяко време чрез натискане на линка/бутона за отписване или чрез e‐mail  с текст „Отпиши“, изпратен на office@firstaidbg.com.
 
СЪХРАНЯВАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:
Билей Анкър  ООД  обработва  и  съхранява  личните  данни  за  лицето  чрез  електронни  средства  за  записване  и  съхраняване  на  информацията.   Освен това  поддържа бази данни с лични данни на лицето в различни  софтуерни приложения, които използва за управление на документооборота.  Всички електронни носители, съдържащи лични данни са защитени със съответните  организационни и технически мерки според изискванията за предотвратяване на случайно или  умишлено  унищожаване,  случайна  загуба,  неправомерен  достъп,  изменение  или  разпространение както и от други незаконни форми на обработване.  Личните  данни  в  електронна  форма  се  съхраняват  на  собствени  сървъри  на  територията  на  Република България и на облачни системи на надеждни доставчици.   Собствените  сървъри  са  с  ограничен  достъп  и  са  разположени  в  охраняеми  обекти  на  територията на Европейския съюз. Те подлежат на текуща проверка и са защитени с антивирусен  софтуер, firewall и други.  Доставчиците  на  облачните  услуги,  които  използваме  отговарят  изискванията  и  спазват  правилата на Регламент (ЕС) 2016/679.  Достъп до личните данни, които обработваме, имат само служители на  Билей Анкър ОД,  които  имат  нужда  от  такъв  достъп  за  постигане  на  гореописаните цели  или  за  които  законът  изисква това. Достъпът се осъществява с парола.  Билей Анкър ООД предоставя Ваши лични данни на трети лица във връзка с изпълнението  на съответни поръчки и сключени договори. Такива лица са: спедиции, куриерски фирми и др.  При  определени  случаи  може  да  възникне  задължение  за  предоставяне  на  информация  на  компетентните държавни органи, с което по закон сме длъжни да се съобразим.  Ние  НЕ  предоставяме  Вашата  информация  на  трети  лица,  за  да  бъде  използвана  от  тях  за  маркетингови цели.  
 
СРОК ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:
Билей Анкър ООД съхранява личните Ви данни за срока, указан в приложимите нормативни  изисквания. Ако няма указан такъв срок, данните Ви ще бъдат унищожени, след изпълнение на  целите, за които са били събрани. 
 
ПРАВА НА ЛИЦЕТО ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:
При  условията  на  закона,  Вие  имате  следните  права  във  връзка  със  защита  на  своите  лични  данни: 
‐ право на достъп;  коригиране, изтриване, ограничаване на данните.
‐ право на преносимост на данните; 
‐ право на възражение; 
‐ право на жалба до Комисията за защита на личните данни. 
 
Вие имате право да получите потвърждение  дали личните Ви данни  се обработват от дружеството. Вие  имате  право  да  коригирате  или  да  поискате  да  коригираме неточни, непълни или остарели лични данни, които се отнасят до Вас.  Вие имате право да поискате  изтриване на свързаните с Вас лични  данни, когато е приложимо някое от следните основания:
- Личните  данни  повече  не  са  необходими  за  целите,  за  които  са  били  събирани  или  обработвани по друг начин; 
‐ Лицето възрази срещу обработването; 
‐ Личните данни на лицето са били обработвани незаконосъобразно; 
‐ Личните данни на лицето трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение  по правото на ЕС, правото на държава членка или правото на друга държава.
 
Билей Анкър ООД може да откаже да изтрие личните данни на лицето ако обработването им е необходимо за: 
‐ упражняване правото на свобода на изразяването и правото на информация; 
‐ спазване на правно задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на  задача от обществен интерес; 
‐ По  причини  от  обществен  интерес  в  областта  на  общественото  здраве,  за  целите  на  научни или исторически изследвания, или за статистически цели;
‐ установяването, упражняването или защитата на правни претенции. 
‐ Когато  не  се  нуждаем  повече  от  личните  данни  за  целите  на  обработването,  но  Лицето  ги  изисква  за  установяване,  упражняване  или  защита  на  правни претенции; 
‐ Когато  Лицето  е  възразило  срещу обработването  и  очаква  да  проверим  дали  законните  основания за  обработването  на  личните данни имат преимущество пред интересите на лицето. 
 
Когато обработването на лични данни Ви данни е ограничено от Билей Анкър ООД, Вие ще  бъдете  информирани  предварително,  както  и  преди  да  бъде  отменено  това  ограничение  на  обработването.  Вие  имате  право  по  всяко  време  на  основания,  свързани  с  Вашата  конкретна  ситуация,  да  възразите срещу обработването на лични данни, отнасящи се до Вас.  В случай че възражението е основателно, ще прекратим обработването на  личните Ви данни,  освен ако  покажем,  че  съществуват убедителни  законови  основания  за  обработването, които  имат  предимство  пред  интересите на лицето. 
Ако желаете да упражните някое от Вашите права или имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни, моля, свържете се с нас на контактите посочени по‐горе. 
Лицето има право да подаде жалба относно обработването на Личните му данни до Комисията за защита на личните данни, която е компетентния държавен орган. 
Ако нашата Политика за поверителност се промени по какъвто и да е начин ще качим актуализирана версия на Политиката на тази страница. Редовното преглеждане  на тази страница гарантира, че винаги сте наясно каква информация събираме, как я използваме и при какви обстоятелства, ако има такива, бихме я споделили с други  страни.